فلسفه های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی
کد شناسه :97
فلسفه های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی
موجود نیست

فرهنگ و تمدن اسلامی اگر بخواهد هویت ممتاز خود را حفظ کرده، به بالندگی خود ادامه دهد، گریزی از تولید فلسفه تعلیم و تربیت و علوم تربیتی خاص خود ندارد. نخستین گام در این مسیر، بازخوانی فلسفه های شکوفا شده در دامن فرهنگ و تمدن اسلامی و سازگار شده با اقتضائات آن با نگاه تعلیم و تربیتی است. این اثر که حاصل سه طرح پژوهشی (فلسفه تعلیم و تربیت مشاء، اشراق و متعالیه) و در قالب کتاب درسی تخلیص و بازنویسی شده، گام نخست در تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ایرانی است که با بازخوانی این فلسفه ها با نگاه تربیتی، مبانی تعلیم و تربیت برای هر مکتب فلسفی به صورت جداگانه در قالب مبانی مابعدالطبیعی، معرفت شناختی، انسان شناختی، اخلاق شناختی و جامعه شناختی تعلیم و تربیت استخراج و ارائه شده است. همچنین با استخراج دلالت های مبانی و استخراج آرای تربیتی فیلسوفان هر مکتب، نظریه تعلیم و تربیت آنان را به صورت مستقل در قالب مفهوم و ماهیت، اهداف، ساحت ها، عوامل، مراحل تربیت و ... ارائه کرده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر